kısa çalışma ödeneği

 1. 1
  Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

  İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

  İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
  - İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  - İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
  - İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
  gerekmektedir.

  İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle elektrnik ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

  Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
  DV
  son 12 ay Asgari ücretle çalışan bir kişi için 1.752,40.-TL kısa çalışma ödeneği hesaplanır.((2.943*0,60)-13,40))
  son 12 ay 4.000,00.-TL ücretle çalışan bir kişi için 2.381,78.-TL kısa çalışma ödeneği hesaplanır.((4.000*0,60)-18,22))
  son 12 ay 8.000,00.-TL ücretle çalışan bir kişi için 4.380,99.-TL kısa çalışma ödeneği hesaplanır.((2943*1,50)-33,51))

  İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

  İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

  Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

  İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

  Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

  Koronavirüs nedeniyle yapılacak kısa çalışma başvurusu zorlayıcı sebep nedeniyle olacağından, ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlaması söz konusu olacak.

  Başvuru adresi şu linktedir.
  #1672 obimikel | 8 ay önce
   
 2. 2
  25.03.2020 tarihli 7226 sayılı kanun düzenlemesiyle 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında yukarıda yer verilen 120 gün süresi 60 gün, 600 gün süresi ise 450 gün olarak uygulanacaktır.

  Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir.

  Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri hariç olmak kaydıyla, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.
  #1698 obimikel | 8 ay önce
   
 3. 3
  3.4 Milyon kişinin başvurduğu ancak sadece 2 milyon 125 kişinin başvurusunun onaylanmış olduğu ödenektir.
  En az ödeme miktarı 1.752 TL'dir. 06.05.2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmıştır. Umarız maske dağtım işine dönmez. Ya da ödenekteki paralar işsizlik fonunda olduğu gibi buharlaştırılıp başka bir yerde damıtılmaz.

  Ödenekten yaralanamayanlar ya tümden parasız kalacak ya da (yine uygun görülürse) günlük 39 TL'lik nakit yardımından yaralanacak.

  (Her bir işte) Çok başarılıyız diye böğürenlere G. Kore'lilerin ihtiyaç sahiplerine aylık ödeme yaptığını ve tüm ülke vatandaşlarına (çocuklar ve bebeler dahil) bir defaya mahsus olağanüstü bir hal yaşandığından 200 dolar civarında yardım yaptığını, bebeler için ailelere yapılan yardımın 200 dolardan da fazla olduğunu söylemek isterim. Demek ki G. Kore'de yürütme organı iyi çalışmıyor. Bizim ülkenin yürütme organı ise çok hızlı çalışıyor. Bir bakmışsınız donunuz yok, neyse önümüz yaz diye sevinebiliyoruz.
  #1844 vonidi | 7 ay önce
   
. . .